Planlegger

For planleggere

Å gjennomføre Barnetråkk gir verdifulle innspill fra barn og unge i planprosesser. Barnetråkk gjør det enkelt å digitalt registrere barnas skolevei digitalt, deres oppfatning av gode og dårlige steder i nærmiljøet, og integrere disse i eksisterende planverktøy.

Hvorfor gjennomføre Barnetråkk?


Barn og unges mulighet for deltakelse i samfunnsutviklingen er lovfestet.

Vi vet at steder og nabolag hvor barn aktivt bruker nærmiljøet,- gir økt trivsel for både voksne og barn. Vi vet også at barn i dag har mindre mulighet til å bevege seg fritt,- og at folkehelsen påvirkes negativt av lavt aktivitetsnivå i hverdagen. Derfor må barns behov ivaretas når vi planlegger og utformer fremti­dens byer og tettsteder. Barnetråkkregistreringer er et verktøy som kan bidra til å sikre nettopp dette.

Oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk

Barnetråkk gir kommunen oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk på en direkte måte. Registreringene blir til et temakart som passer inn i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk kartgrunnlaget med barn og unges preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging, samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav.

Tjenesten registrerer: elevenes skolevei, steder de liker: aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer eller aktiviteter.

Kom i gang


Et Barnetråkk bør legges inn i forarbeidet til kommuneplanen, eller knyttes til et konkret utbyggingsprosjekt. For at registreringene skal være mest mulig verdifulle, er det vesentlig at Barnetråkket blir utført tidlig i planprosessen og før viktige føringer i planarbeidet legges.

Å gjennomføre et Barnetråkk er forpliktende for en kommune. Selve registreringen er kun starten på en lengre prosess, og ikke et mål i seg selv. Vi har delt prosessen inn i tre faser:

1

Forberedende fase

Den første fasen handler om å vurdere hvorfor dere setter i gang et Barnetråkk akkurat nå, og hvordan dere tenker å ta i bruk resultatene. Det er lurt å tenke over om det er andre ressurspersoner fra for eksempel folkehelse, barnerepresentanter, samferdsel, osv. som bør bli involvert i tråkket. Hvor mye midler eller arbeidstid vil dere bruke? Er det aktuelt med oppfølgende medvirkningstiltak i etterkant?

Vi anbefaler at dere som kommune selv gjennomfører og evaluerer barnetråkkregistreringer, da kunnskapen dere opparbeider dere i direkte kontakt med barna, vil gi økt forståelse for problemstillingene som kommer fram. Ved å delta aktivt i prosessen, får kommunen et større eierskap til resultatene.

Deretter må dere opprette kontakt med den skolen hvor dere tenker å gjennomføre tråkket. Det er viktig at dere er i direkte dialog med læreren, og sender ham eller henne det hun trenger av informasjon. Vi anbefaler å besøke skolen en gang før dere gjennomfører registreringene. Send læreren et kart, og send henne noen spørsmål hun kan gjennomgå sammen med klassen.

Eksempel på spørsmål som kan stilles:

 • Tenk igjennom hvilken vei du pleier å gå til og fra skolen
 • Hvilke følelser får du når du tenker på det?
 • Hvilke steder er morsomme? Hvorfor?
 • Hva er morsomt å gjøre der du bor?
 • Hvilke steder er kjedelige? Hvorfor?
 • Hva er kjedelig å gjøre der du bor?
 • Hvilke steder synes du er skumle? Hvorfor?
 • Hva er skummelt å gjøre der du bor?
 • Finnes det farlige steder? Beskriv.
 • Har du sett noe i en annen by som du savner her? Hva da?
 • Hva ønsker du deg mer av?
 • Hva ønsker du deg mindre av?
 • Beskriv ditt favorittsted der du bor med tre ord!

Det er svært viktig å konkretisere for elevene hvorfor de er med på et tråkk, og hva kommunen har tenkt å gjøre med resultatene i ettertid. Det er viktig at elevene ikke får falske forhåpninger om hvor viktig deres bidrag er, men at det blir gitt et realistisk bilde av situasjonen.

Les mer om denne fasen

2

Analytisk fase

Elevregistrering

Registreringen er gjort på kort tid. Vi anbefaler å dele registreringen i en analog gjennomgang og en digital. I en analog gjennomgang, deler man klassen opp i mindre grupper som ser på et kart sammen. I fellesskap diskuterer man kartet; hvor man bor, hvor man går og hva man gjør på de ulike stedene. Elevene kan dermed bli stimulert til å tenke mer nøye over hvordan de bruker nærområdet sitt.

Pålogging
Nettstedet bruker FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) til pålogging for lærere og elever. De fleste skolene har nå FEIDE-pålogging som sikrer riktig identitet og forenkler brukeradministrasjon. Be læreren sjekke at "Kart i skolen" (kartiskolen.no) er aktivert som FEIDE-tjeneste. Hvis den ikke er det, kontakt FEIDE-ansvarlig i kommunen.

Planleggere og øvrige ansatte i kommunen logger på med en konto som gir tilgang til alle resultater fra alle skoler i kommunen. Kontakt oss for å få en slik konto.

Nettleser
Nettstedet skal fungere i alle moderne nettlesere. Du trenger ingen programtillegg (plug-ins) i nettleseren. Benytter du Internet Explorer i versjon 8 eller eldre, så har vi ikke støtte for denne. Opplever du problemer med nettstedet, så send oss gjerne en melding om det.

Den digitale registreringen
Læreren logger inn med sin FEIDE-bruker og blir bedt om å registrere klassen sin. De kan registrere flere klasser og får en unik lenke for hver klasse, som de må sende videre til elevene. Når læreren har registrert klassen får du som planlegger umiddelbart opp denne informasjonen i oversikten for din kommune.
Under registreringen vil elevene bli bedt om å logge inn med sin FEIDE-bruker. Det vil da komme frem et kart på skjermen som viser nærmiljøet til skolen. Skolebygningen er markert i kartet med et gult symbol. Den digitale registreringen foregår i fem skritt. Du kan teste registreringsverktøyet her.

Skritt 1
Som en første øvelse skal barna finne sin skole, sitt hjemsted og sin skolevei på kartet for å orientere seg og bli kjent med kartet.

Skritt 2
Deretter kan den enkelte eleven tegne inn sin skolevei og veier som brukes på fritiden.

Skritt 3
Til slutt vil programmet be barna om å beskrive steder de liker, steder de ikke liker og hvilke aktiviteter de gjør på de ulike stedene.

Skritt 4
Etterhvert som elevene registrerer data, vil du som lærer få opp alle klassens registreringer på din side. Denne kan brukes til felles oppsummering i klassen. Klassen kan i felleskap skrive en rapport som oppsummerer de viktigste poengene til barna.

Skritt 5 Ferdig!
Etter at elevene har registrert vil du finne alle resultater på din brukerkonto. Filer med data for hver klasse kan lastes ned og brukes videre i kommunens fagsystemer. Filene kan lastes ned i det koordinatsystemet kommunen benytter.

Etter registreringene må dere analysere og kategorisere dataene dere har fått. Vi anbefaler at du som har gjennomført tråkket forbereder en presentasjon for både elevene som har deltatt på tråkket, og for lokale politikere og andre relevante aktører med resultater og interessante funn fra registreringen.

Les mer om denne fasen

3

Handlingsfase

Å gjennomføre et Barnetråkk er et viktig verktøy for å starte en planlegging- og utviklingsprosess for planleggere i din kommune. Det er viktig at planleggerne analyserer og evaluerer det som kommer frem av registreringen, og vurderer hvilke resultater som kan brukes videre til konkrete bestemmelser, tiltak og prosjekter. Når analysen og formidlingen av funnene er gjort, er det viktig å identifisere hva som kan gjøres basert på det som er avdekket.

Identifiser hvilke områder i din bydel / by / kommune som kan endres Vurder hvilke metoder som skal anvendes for å endre disse stedene:

 • Skal de inn i en overordnet analyse i kommuneplanen?
 • Skal de inn som argumentasjonsgrunnlag for saksbehandlere?
 • Skal det kommuniseres til lokale politiker ei forhandling om prioritering av midler?
 • Kan det settes i gang midlertidige tiltak for å imøtekomme behov?
 • Kan eksterne aktører (lokalt næringsliv, foreldre, lokale ildsjeler, interesseorganisasjoner) brukes til videre handling?
 • Trengs det en utvidet medvirkningsprosess, eller stedsanalyse for å tilnærme seg problematikken tilstrekkelig?

Les mer om denne fasen

Lykke til! Ta gjerne kontakt med Norsk design- og arkitektursenter om du har noen spørsmål eller har behov for veiledning. Vi ser frem til å høre fra deg om dine erfaringer og videre ideer.

Ofte stilte spørsmål


 • Hvorfor gjøre Barnetråkk?

  Barnetråkk gir kunnskap om hvordan barn og unge bruker nærmiljøet, hvor de liker og være og eventuelt hvor de ikke vil være og hvorfor. Resultater på kart kan benyttes direkte i kommunens planlegging. Barnetråkk gir barn og unge mulighet til å medvirke i kommunen planlegging av byer og tettsteder. Gjennomføring av Barnetråkk dekker deler av flere kompetansemål.

 • Hvordan starter jeg et Barnetråkk?

  Gå inn på barnetråkk.no og følg veiledningen. For å komme igang trenger du kontakt med en skole og en lærer. Læreren logger seg inn og registrer klassen. Elevene kan så starte sin registrering.

 • Hvem skal jeg ta kontakt med for å gjøre Barnetråkk?

  Som ansatt i kommunen må du ta kontakt med skolen (rektor) for å avklare om Barnetråkk kan gjennomføres på skolen. I tillegg bør du involvere andre sektorer i kommunen som kan bidra og ha interesse av å delta eller få informasjon om Barnetråkk. Dette kan være teknisk etat, samferdsel, folkehelsekoordinator SLT-koordinator osv.

 • Hvor gamle bør barna være når de gjennomfører Barnetråkk?

  Vi anbefaler fra 5. klasse og oppover. Det er opp til den enklte hvor mange trinn man ønsker å gjennomføre med. For best mulig dekning av alle aldersgrupper, anbefaler vi 5./6. klasse og 8./9. klasse.

 • Hvem kan gjøre Barnetråkk?

  Skoleklasser i Norge med FEIDE-pålogging kan gjøre Barnetråkk.

 • Kan jeg som planlegger registrere data for barna?

  Nei. Denne registreringsløsningen legger opp til at barna skal registrere selv.

 • Hva er FEIDE?

  FEIDE er Felles Elektronisk IDEntitet – og Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Alle norske kommuner har fått tilbud om å benytte FEIDE på sine skoler, men det er opp til hver enkelt kommune om de vil benytte denne løsningen. FEIDE benyttes i dag på en rekke læringsressurser og læringsplattformer. Lærer og elev må logge seg inn med FEIDE for å gjennomføre Barnetråkk.

 • Har min kommune FEIDE?

  Se oversikt på: https://feide.iktsenteret.no/status.

 • Hva gjør vi hvis min kommune ikke har FEIDE?

  Ta kontakt med skoleier og se mer på https://www.feide.no/om-feide.

 • Blir registreringene tilgjengelige for offentligheten?

  Informasjonen som legges inn blir anonymisert. Kommunens planleggere har tilgang til all informasjon, men ikke hvem som har registrert den. Bearbeidet informasjon kan inngå i kommunens planer og i rapporter.

 • Hvor lang tid må jeg beregne for å gjøre Barnetråkk?

  Selve registreringene med verktøyet på PC eller nettbrett tar i underkant av en klassetime, men man må beregne noe tid til for- og etterarbeid.

  Forarbeid: Informere eksterne og interne, presentere problemstillinger og hvordan Barnetråkk skal gjennomføres for klassene i forkant, slik at elevene er forberedt på hva de skal gjøre og hvorfor. Noen velger gjerne å ha et felles møte med lærere på aktuell skole eller i hele kommunen. I samarbeid med lærer innhente samtykke fra foreldre til å gjennomføre Barnetråkk.

  Etterarbeid: Gå igjennom registeringene og analyser funnene. Last ned i aktuelt format slik at det kan overføres i kommunens kartsystemer. Videreformidle resultatet til politikere/utbygger og andre.

 • Hvordan legges det inn i plankartet i kommunen?

  Dataene kan lastes ned i tre ulike filformater som er tilrettelagt for kommuneplanleggers ulike verktøy (Shape, GML eller GeoJSON). Datafiler vil være tilgjengelig i det koordinatsystem kommunen benytter.

 • Hvordan kan jeg som utbygger eller konsulent få tilgang til data?

  En oversikt over hvilke kommuner som har gjennomført Barnetråkk finner du her. Ta kontakt med din egen kommune for tilgang til data.

 • Hvor mange voksne må vi være for å gjøre Barnetråkk og med hvilken kompetanse?

  For en klasse på ca. 30 elever, anbefaler vi at det er 2-3 voksne som hjelper til. I tillegg til lærer og planlegger, kan det være nyttig å ha kontakt med IKT-ansvarlig på skolen. Det kreves ikke spesiell IT-kompetanse for å bistå elevene, men lærer må registrere klassen i forkant. Dette kan gjerne gjøres dagen før klassens registrering.

 • Hvem får se resultatet?

  Ansvarlig i kommunen får se alle resultatene fra skoler i egen kommune. Offentligheten får en bearbeidet utgave via planer og rapporter.