Hopp til hovedinnhold

Hvorfor gjennomføre Barnetråkk?

Å gjennomføre et Barnetråkk skaper en reell dialog med lokale myndigheter og demonstrerer hva man kan få til ved å delta i samfunnsutviklingen.

Barnetråkk viser elevene hvordan deltagelse i planprosesser fungerer, og hvordan de kan ta vare på rettighetene sine i ung alder. Det er ikke bare til fordel for barna selv, men også for samfunnet som en helhet.

Demokrati og medborgerskap i praksis

«Elevene skal stimuleres til samfunnsdeltakelse på ulike aktuelle arenaer og i lokalsamfunnet. Temaet demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og betydningen av at alle har den samme retten til å delta i utformingen av samfunnet. Oppslutning om demokratiske verdier og prinsipper binder borgerne sammen og er en forutsetning for at demokratiet skal fungere godt.»

Utdanningsdirektoratet: Hva er fagfornyelsen?

Demokrati og medborgerskap er beskrevet som et av tre tverrfaglige tema i læreplanen.

Barnetråkk tilbyr engasjerende og praktisk opplæring i demokrati. Gjennom Barnetråkks digitale verktøy kan barn og unge enkelt registrere og kartfeste hvordan de bruker sitt nærmiljø. Resultatene oversendes til myndighetene, og på denne måten kan man få erfaring med og bevissthet om hvordan hver enkelt kan påvirke gjennom demokratiske prosesser.

Læreplanen

Å gjennomføre en Barnetråkk-registrering faller inn under flere av læreplanens kompetansemål. Her følger utvalgte kompetansemål som Barnetråkk kan dekke helt eller delvis.

Samfunnsfag (SAF1-03)

Utforskeren

 • Gjennomføre og presentere undersøkelser som krever telling og regning, ved å bruke informasjon fra tabeller og diagrammer
 • Bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfaglig arbeid og følge regler for personvern og opphavsrett

Geografi

 • Bruke atlas, hente ut informasjon fra papirbasert temakart og digitale karttjenester og plassere nabokommunene, fylkene i Norge, de tradisjonelle samiske områdene og de største landene i verden på kart

Samfunnskunnskap

 • Gjør greie for hvilke muligheter, plikter og rettigheter barn og unge har til medvirkning

Norsk (NOR1-05)

Muntlig kommunikasjon

 • Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom mening og fakta

Naturfag (NAT1-03)

Forskerspiren

 • Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid

Mangfold i naturen

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

Fenomener og stoffer

 • Undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen

Matematikk fellesfag (MAT1-04)

Måling

 • bruke målestokk til å berekne avstandar og lage og samtale om kart og arbeidsteikningar, med og utan digitale verktøy

Statistikk og sannsynlighet

 • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
 • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

Valgfag

Barnetråkk kan også falle inn under valgfag som:

 • Demokrati i praksis / DIP1-01
 • Trafikk
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse

Et verktøy for planleggere

Barn og unges mulighet for deltakelse i samfunnsutviklingen er lovfestet. Barnetråkk hjelper med å bringe barnas synspunkter inn i plankartet.

Oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk

Barnetråkk gir kommunen oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk på en direkte måte. Registreringene blir til et temakart som passer inn i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk kartgrunnlaget med barn og unges preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging, samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav.

Planlegging av byer og tettsteder som ivaretar barnas behov

Befolkningsvekst og urbanisering endrer våre omgivelser. Vi vet at steder og nabolag hvor barn aktivt bruker nærmiljøet,- gir økt trivsel for både voksne og barn. Samtidig vet vi også at barn i dag har mindre mulighet til å bevege seg fritt,- og at folkehelsen påvirkes negativt av lavt aktivitetsnivå i hverdagen. Derfor må barns behov ivaretas når vi planlegger og utformer fremti­dens byer og tettsteder. Barnetråkk gir planmyndigheter og politikere detaljert innsikt i hvordan barn bruker sine lokalmiljø.

Dokumentasjon og formidling av barns synspunkter

Gjennom Barnetråkk kan man over tid dokumentere, observere og formidle hvordan ulike tiltak påvirker og endrer barns bruk av omgivelsene. Slik kan ulike myndigheter få et nytt og rikt kunnskapsgrunnlag om barns lokalmiljø som ikke kan overses i beslutningsprosesser.

Om medvirkning i lovverket

Plan og bygningsloven

Kapittel 5. Medvirkning i planleggingen
§ 5-1.Medvirkning
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

FN barnekonvensjon

12. Å SI SIN MENING OG BLI HØRT Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.