Lærer

For læreren

Å gjennomføre Barnetråkk gir verdifulle innspill fra barn og unge i planprosesser. Barnetråkk gjør det enkelt å digitalt registrere barns skolevei, og deres oppfatning av gode og dårlige steder i nærmiljøet.

Hvorfor gjennomføre Barnetråkk?


Deltagelse i planprosesser

Barnetråkk viser elevene hvordan deltagelse i planprosesser fungerer, og hvordan de kan ta vare på rettighetene sine i ung alder. Det er ikke bare til fordel for barna selv, men også for samfunnet som en helhet.

Dialog med lokale myndigheter

Å gjennomføre et Barnetråkk skaper en reell dialog med lokale myndigheter og demonstrerer hva man kan få til ved å delta i samfunnsutviklingen.

Dekker kompetansemål

Å gjennomføre en Barnetråkk-registrering faller inn under flere av læreplanens kompetansemål, og er relevant for elevenes læring. Barnetråkk dekker deler av kompetansemål i en rekke fag.

SAF1-03 Samfunnsfag
Utforskeren
 • Gjennomføre og presentere undersøkelser som krever telling og regning, ved å bruke informasjon fra tabeller og diagrammer
 • Bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfaglig arbeid og følge regler for personvern og opphavsrett
Geografi
 • Bruke atlas, hente ut informasjon fra papirbasert temakart og digitale karttjenester og plassere nabokommunene, fylkene i Norge, de tradisjonelle samiske områdene og de største landene i verden på kart
Samfunnskunnskap
 • Gjør greie for hvilke muligheter, plikter og rettigheter barn og unge har til medvirkning
NOR1-05 Norsk
Muntlig kommunikasjon
 • Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom mening og fakta
NAT1-03 Naturfag
Forskerspiren
 • Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
Mangfold i naturen
 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
Fenomener og stoffer
 • Undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen
MAT1-04 Matematikk fellesfag
Måling
 • bruke målestokk til å berekne avstandar og lage og samtale om kart og arbeidsteikningar, med og utan digitale verktøy
Statistikk og sannsynlighet
 • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
 • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er
Barnetråkk kan også falle inn under valgfag som:
 • Demokrati i praksis / DIP1-01
 • Trafikk
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse

Kom i gang


Barnetråkk er enkelt og kan gjøres av deg som lærer uavhengig av planleggere i din kommune, men vi anbefaler et samarbeid med kommunens planleggere. Selve registreringen tar omtrent tre skoletimer. Du bør regne et par timer ekstra til for- og etterarbeid.

1

Forberedelser

Hvis du vil gjøre et tråkk med din klasse, er det viktig at du forbereder barna på hva de er med på og på hvilke betingelser de gjør det. Hvis kommunen ikke er involvert, er de ikke forpliktet til å gjøre noe konkret med innspillene. Dette er det viktig at du informerer barna om. Som lærer har du muligheten til å demonstrere demokratiske rettigheter for barna, og å gi dem kunnskap om deres nærmiljø.

Før du setter i gang må du innhente samtykke fra de foresatte og sørge for å ha tilgang til datafasilitetene på skolen. Et par dager før tråkket starter, kan det være lurt å gå igjennom noen forbredende spørsmål med klassen. Spørsmålene kan hjelpe elevene å reflektere rundt sitt nærmiljø, hva de liker og ikke liker. Slik er de bedre forberedt til selve registreringen.

Her er noen eksempel på forbredende spørsmål du kan diskutere med elevene:

 • Tenk igjennom hvilken vei du pleier å gå til og fra skolen
 • Hvilke følelser får du når du tenker på det?
 • Hvilke steder er morsomme? Hvorfor?
 • Hva er morsomt å gjøre der du bor?
 • Hvilke steder er kjedelige? Hvorfor?
 • Hva er kjedelig å gjøre der du bor?
 • Hvilke steder synes du er skumle? Hvorfor?
 • Hva er skummelt å gjøre der du bor?
 • Finnes det farlige steder? Beskriv.
 • Har du sett noe i en annen by som du savner her? Hva da?
 • Hva ønsker du deg mer av?
 • Hva ønsker du deg mindre av?
 • Beskriv ditt favorittsted der du bor med tre ord!

Les mer om denne fasen

2

Registreringer

Barn

Registreringen er gjort på kort tid. Vi anbefaler å dele registreringen i en analog gjennomgang og en digital. I en analog gjennomgang, deler man klassen opp i mindre grupper som ser på et kart sammen. I fellesskap diskuterer man kartet; hvor man bor, hvor man går og hva man gjør på de ulike stedene. Elevene kan dermed bli stimulert til å tenke mer nøye over hvordan de bruker nærområdet sitt.

FEIDE-pålogging
Nettstedet bruker FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) til pålogging for lærere og elever. De fleste skolene har nå FEIDE-pålogging som sikrer riktig identitet og forenkler brukeradministrasjon. Husk å sjekke at "Kart i skolen" (kartiskolen.no) er aktivert som FEIDE-tjeneste. Hvis den ikke er det, kontakt FEIDE-ansvarlig i kommunen.

Nettleser
Nettstedet skal fungere i alle moderne nettlesere. Du trenger ingen programtillegg (plug-ins) i nettleseren. Benytter du Internet Explorer i versjon 8 eller eldre, så har vi ikke støtte for denne. Opplever du problemer med nettstedet, så send oss gjerne en melding om det.

Den digitale registreringen
Når du logger inn som lærer med din FEIDE-bruker, blir du bedt om å registrere klassen din. Om du ønsker det, kan du registrere flere klasser og du får da en unik lenke for hver klasse. Denne lenken skal alle elevene i klassen benytte til registrering. Du kan gjerne sende den ut via e-post eller skolens LMS. På denne siden blir elevene bedt om å logge inn med sin FEIDE-bruker. Det vil da komme frem et kart på skjermen som viser nærmiljøet til skolen. Skolebygningen er markert i kartet med et gult symbol. Den digitale registreringen foregår i fem skritt. Du kan teste registreringsverktøyet her.

Skritt 1
Som en første øvelse skal barna finne sin skole, sitt hjemsted og sin skolevei på kartet for å orientere seg og bli kjent med kartet.

Skritt 2
Deretter kan den enkelte eleven tegne inn sin skolevei og veier som brukes på fritiden.

Skritt 3
Til slutt vil programmet be barna om å beskrive steder de liker, steder de ikke liker og hvilke aktiviteter de gjør på de ulike stedene.

Skritt 4
Etterhvert som elevene registrerer data, vil du som lærer få opp alle klassens registreringer på din side. Denne kan brukes til felles oppsummering i klassen. Klassen kan i felleskap skrive en rapport som oppsummerer de viktigste poengene til barna.

Skritt 5 Ferdig!
Etter at elevene har registrert vil planlegger i kommunen finne alle resultater for skolen på sin brukerkonto. De kan også lastes ned for bruk i kommunens fagverktøy.

Etter registreringene må dere analysere og kategorisere dataene dere har fått. Vi anbefaler at du som har gjennomført tråkket forbereder en presentasjon for både elevene som har deltatt på tråkket, og for lokale politikere og andre relevante aktører med resultater og interessante funn fra registreringen.

Les mer om denne fasen

3

Oppfølging

Å gjennomføre et Barnetråkk er et viktig verktøy for å starte en planlegging- og utviklingsprosess. Det er viktig at planleggerne evaluerer det som kommer frem av registreringen, og vurderer hvilke resultater som kan gjøres noe med. Du som lærer kan også spille en viktig rolle. Dersom det er oppstått engasjement i klassen rundt noen problemstillinger, kan det være lurt å oppmuntre til videre aktivitet. En kan ta initiativ til:

 • å lage en utstilling basert på ideer fra elevene om tiltak som trengs
 • å skrive leserinnlegg til lokalavisen om funnene barna har gjort
 • selv sette i gang et prosjekt som kan bedre nærmiljøet i samarbeid med kommunen

Barn leker

Lykke til! Ta gjerne kontakt med Norsk design- og arkitektursenter om du har noen spørsmål eller har behov for veiledning. Vi ser frem til å høre fra deg om dine erfaringer og videre ideer.

Ofte stilte spørsmål


 • Hvorfor gjøre Barnetråkk?

  Barnetråkk gir kunnskap om hvordan barn og unge bruker nærmiljøet, hvor de liker og være og eventuelt hvor de ikke vil være og hvorfor. Resultater på kart kan benyttes direkte i kommunens planlegging. Barnetråkk gir barn og unge mulighet til å medvirke i kommunen planlegging av byer og tettsteder. Gjennomføring av Barnetråkk dekker deler av flere kompetansemål.

 • Hvordan starter jeg et Barnetråkk?

  Gå inn på barnetråkk.no og følg veiledningen. Læreren logger seg inn og registrer klassen. Elevene kan så starte sin registrering.

 • Hvem skal jeg ta kontakt med for å gjøre Barnetråkk?

  Som lærer kan du starte et Barnetråkk på egenhånd. Vi anbefaler likevel at du tar kontakt med en planlegger i kommunen, slik at de kan delta i gjennomføringen.

 • Hvor gamle bør barna være når de gjennomfører Barnetråkk?

  Vi anbefaler fra 5. klasse og oppover. Det er opp til den enklte hvor mange trinn man ønsker å gjennomføre med. For best mulig dekning av alle aldersgrupper, anbefaler vi 5./6. klasse og 8./9. klasse.

 • Hvem kan gjøre Barnetråkk?

  Skoleklasser i Norge med FEIDE-pålogging kan gjøre Barnetråkk.

 • Hva er FEIDE?

  FEIDE er Felles Elektronisk IDEntitet – og Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Alle norske kommuner har fått tilbud om å benytte FEIDE på sine skoler, men det er opp til hver enkelt kommune om de vil benytte denne løsningen. FEIDE benyttes i dag på en rekke læringsressurser og læringsplattformer. Lærer og elev må logge seg inn med FEIDE for å gjennomføre Barnetråkk.

 • Har min kommune FEIDE?

  Se oversikt på: https://feide.iktsenteret.no/status.

 • Hva gjør vi hvis min kommune ikke har FEIDE?

  Ta kontakt med skoleier og se mer på https://www.feide.no/om-feide.

 • Blir registreringene tilgjengelige for offentligheten?

  Informasjonen som legges inn blir anonymisert. Kommunens planleggere har tilgang til all informasjon, men ikke hvem som har registrert den. Bearbeidet informasjon kan inngå i kommunens planer og i rapporter.

 • Hvor lang tid må jeg beregne for å gjøre Barnetråkk?

  Selve registreringene med verktøyet på PC eller nettbrett tar i underkant av en klassetime, men man må beregne noe tid til for- og etterarbeid.

  Forarbeid: Forberede/informere elevene i forkant og gjør dem kjent i kartet og still forberedende spørsmål, (se på hjemmesiden / brosjyren) noen dager før (2 timer). Sett av tid til å gå ut med elevene og gå ute i nærområdet med utskrift av kart (1 time).

  Etterarbeid: Oppsummere registreringene sammen med elevene og planlegger.

 • Hvor mange voksne må vi være for å gjøre Barnetråkk og med hvilken kompetanse?

  For en klasse på ca. 30 elever, anbefaler vi at det er 2-3 voksne som hjelper til. I tillegg til lærer og planlegger, kan det være nyttig å ha kontakt med IKT-ansvarlig på skolen. Det kreves ikke spesiell IT-kompetanse for å bistå elevene, men lærer må registrere klassen i forkant. Dette kan gjerne gjøres dagen før klassens registrering.

 • Hvem får se resultatet?

  Ansvarlig i kommunen får se alle resultatene fra skoler i egen kommune. Offentligheten får en bearbeidet utgave via planer og rapporter.